Mål: M 9743-14

Avgörande

I mål om föreläggande om återställande av åkerholmar och dike har mark- och miljödomstolens återförvisningsbeslut fastställts eftersom ansökan om dispens från biotopskyddet inkom till länsstyrelsen under Mark- och miljööverdomstolens handläggning.