Mål: P 5758-14

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har i likhet med mark- och miljödomstolen och länsstyrelsen funnit att en planbestämmelse ska tolkas på så sätt att balkonger och altaner inte medräknas i den medgivna byggnadsarean för planområdet. Det innebär att det garage för vilket bygglov sökts ryms inom den i planen medgivna byggnadsarean.