Mål: M 1280-14

Avgörande

I ett mål om tillstånd till en kommunal vattentäkt har Mark- och miljööverdomstolen vid en prövning enligt 11 kap. 6 § miljöbalken kommit fram till att fördelarna från allmän synpunkt av den sökta verksamheten övervägt de kostnader och olägenheter som är förenade med en ny vattentäkt. Även fråga om rättegångskostnader.