Mål: P 1862-14

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har, till skillnad från mark- och miljödomstolen, bedömt att byggnadsnämnden haft tillräckliga skäl att åberopa krav på föregående detaljplan som grund för att avslå ansökan om förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus.