Mål: P 5065-14

Avgörande

Detaljplanekravet i 4 kap. 2 § PBL har inte ansetts kunna göras gällande då byggnadsverket har kunnat prövas i samband med prövning av förhandsbesked.