Mål: F 2985-14

MÖD 2014:50

Vägledande avgörande

6 kap. 5 § fastighetsbildningslagen. Delägare i marksamfällighet har ansett vara sakägare. Trots att överföringen av andel formellt inte inneburit ändrade andelstal har undantagsregeln i bestämmelsen att delägare inte behöver biträda överenskommelse om överlåtelse inte ansetts tillämplig.