Mål: P 6867-14

Avgörande

Den åtgärd som bygglov sökts för har ansetts innebära att den befintliga byggnadens första och andra våning byggs till. Volymökningen, dvs. tillbyggnaden av den befintliga byggnadens andra våning, är inte förenlig med detaljplanens bestämmelse om att bostadshus får uppföras i högst en våning. Åtgärden avviker därför från detaljplan. En undantagsregel i detaljplanen, om att en byggnad som vid planens antagande är planstridig inte ska hindra en senare bygglovspliktig åtgärd som följer planbestämmelserna, är därmed inte tillämplig.