Mål: M 7451-14

MÖD 2014:41

Vägledande avgörande

Ett skepp som kvarlämnats i flera års tid har bedömts som nedskräpning. Föreläggande till ägaren om att vid vite omhänderta vraket har därför av Mark- och miljööverdomstolen bedömts som lagligen grundat. Återförvisat till mark- och miljödomstoeln för prövning av om övriga förutsättningar för utdömande av vite är uppfyllda.