Mål: P 9434-14

Avgörande

Fråga om klaganden gjort sannolikt att han haft laga förfall då han, utan att meddela domstolen, uteblivit från sammanträde och domstolen därför avskrivit målet.