Mål: P 2031-14

Avgörande

Byggande av bostäder enligt detaljplan för Igelsta strand, Södertälje, skulle medföra att närliggande kraftvärmeverk överskrider tillåten bullernivå enligt verkets miljötillstånd. Verket yrkade därför att detaljplanen skulle upphävas vilket mark- och miljödomstolen biföll. Kommunen överklagade till MÖD och sedan överenskommelse träffats med kommunen om samarbete om bullerdämpande åtgärder medgav verket kommunens talan.