Mål: P 5474-14

MÖD 2014:37

Vägledande avgörande

Fråga bl.a. om delegation enligt 6 kap. 34 och 36 §§ kommunallagen (1991:900). Mark- och miljööverdomstolen har till skillnad från mark- och miljödomstolen bedömt att byggnadsnämndens ordförande varit behörig att fatta beslut om omedelbart förbud mot fortsatt byggnation. Mark- och miljööverdomstolen har instämt i länsstyrelsens bedömning att byggnadsnämnden har haft fog för beslutet.