Mål: F 3417-14

Avgörande

I ett mål om en anläggningsförrättning har Mark- och miljööverdomstolen delat upp andelstalslängden i en andelstalsserie för utförande och upprustning respektive en andelstalsserie för drift samt gjort en justering i förhållande till den förstnämnda andelstalsserien. Även fråga om fördelning av förrättningskostnader.