Mål: P 2394-14

Avgörande

I ett mål om detaljplan avseende ett område i Stockholms innerstad har Mark- och miljööverdomstolen funnit att de förändringar för den befintliga boendemiljön som planen medför inte innebär sådana betydande olägenheter som gör att planen inte kan godtas. Det har inte heller funnits några andra skäl för att upphäva planen. Mark- och miljödomstolens dom har därför upphävts och beslutet att anta detaljplanen fastställts.