Mål: M 1755-14

MÖD 2014:38

Vägledande avgörande

Mark- och miljööverdomstolen finner att länsstyrelsen varit förhindrad att förelägga en person att i efterhand inkomma med en anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kap. 9 a § miljöbalken.