Mål: P 1446-14

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har, till skillnad från mark- och miljödomstolen och länsstyrelsen, bedömt att byggnadsnämnden haft tillräckliga skäl att åberopa krav på föregående detaljplan som grund för att avslå ansökan om förhandsbesked för nybyggnation av stuga.