Mål: M 11676-13

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att den framlagda utredningen ger stöd för att en restaurangverksamhet som på grund av vedeldning släpper ut rök ger upphov till sådana olägenheter som avses i 9 kap. 3 § MB för de boende i närområdet. Länsstyrelsens beslut om återförvisning till nämnden för tillsynsåtgärder står därför fast.