Mål: M 10424-13

Avgörande

I ett mål om tillstånd till produktion av biogas har Mark- och miljööverdomstolen delat underinstansernas bedömning att tillstånd kan ges, men föreskrivit att avfallsslag som är mer riskabla ur ett luktperspektiv får användas först efter test i anläggningen och efter godkännande av tillsynsmyndigheten.