Mål: P 3438-14

MÖD 2014:39

Vägledande avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har vid en sammantagen bedömning funnit att en viss konstruktion är att anse som ett bygglovspliktigt plank.