Mål: M 4358-14

Avgörande

Fråga om det funnits skäl för en kommunal nämnd att förelägga verksamhetsutövaren att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken för anläggande och drift av tre vindkraftverk istället för att pröva ärendet
som anmälningsärende.