Mål: P 2070-14

Avgörande

Bygglov för nybyggnad av parkering och ramp. I detaljplanen anges att endast bostadsanvändning är tillåten på fastigheten. En parkering med sju platser har inte ansetts förenlig med den användning av marken som detaljplanen medger. Mark- och miljööverdomstolen gör dock ingen ändring såvitt gäller kommunens beslut om bygglov för rampen.