Mål: P 3484-14

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har, till skillnad från mark- och miljödomstolen, bedömt att en byggnadsnämnd haft tillräckliga skäl att åberopa krav på föregående detaljplan som grund för att avslå en begäran om förhandsbesked för nybyggnation av ett enbostadshus.