Mål: P 9483-14

MÖD 2014:35

Vägledande avgörande

Mark- och miljödomstolen har undanröjt länsstyrelsens inhibitionsbeslut då domstolen ansett att motivering till beslutet saknats. Mark- och miljööverdomstolen finner att behovet av att motivera ett beslut som inte är slutligt får avgöras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet och att länsstyrelsens motivering, om än kortfattad, får anses tillräcklig. Mark- och miljööverdomstolen inhiberar nämndens bygglovsbeslut.