Mål: P 2761-14

Avgörande

Bygglov för uppförande av fem vindkraftverk har nekats bl.a. med hänvisning till att dessa inte placerats inom ett område som utpekats i kommunens vindkraftsplan. Mark- och miljööverdomstolen har fastställt länsstyrelsens beslut vilket innebär att ärendet återlämnas till miljö- och byggnämnd för fortsatt handläggning (se även M 2762-14).