Mål: M 3524-14

Avgörande

Hovrätten bedömde liksom Va-nämnden att klaganden ska betala anläggningsavgift för spillvatten enligt 2012 års va-taxa för Uddevalla kommun samt att höjningen av avgiften mellan åren 2010 och 2012 inte stred mot principen om en skälig och rättvis avgiftsfördelning enligt 31 § lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. Även fråga om skadestånd.