Mål: P 2337-14

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har, liksom mark- och miljödomstolen, funnit att miljö- och byggnadsnämndens rivningsföreläggande ska undanröjas och målet återförvisas till nämnden för fortsatt handläggning.