Mål: F 3470-14

Avgörande

Vid omprövningsförrättning enligt 35 § anläggningslagen har visst markområde tagits i anspråk för breddning av väg. Mark- och miljööverdomstolen finner att det saknats förutsättningar för en omprövning av det tidigare förrättningsbeslutet och undanröjer mark- och miljödomstolens dom och Lantmäteriets beslut samt återförvisar förrättningen till Lantmäteriet för beslut om att ställa in förrättningen.