Mål: P 7125-13

Avgörande

Förrådsbyggnader, mur och plank som uppförts framför äldre skolbyggnad har inte ansetts lämpliga med hänsyn till kulturvärdena på platsen och därför ansetts strida mot bestämmelserna i 2 kap.
6 § PBL.