Mål: P 11490-13

Avgörande

Fråga om en bestämmelse i detaljplan om upphävande av strandskydd strider mot en rättsregel. Domstolen har funnit att de bestämmelser som gällde när ärendet inleddes inte gav kommunen behörighet att genom bestämmelse i detaljplan upphäva strandskyddet i det aktuella området. Bestämmelsen stod därför i strid med en rättsregel. Eftersom upphävandet av strandskyddet ansågs vara av väsentlig betydelse för planen (det detaljplanelagda området avsåg en halvö) hävdes denna.