Mål: P 4246-14

Avgörande

Fråga om det är förenligt med gällande detaljplan att bevilja det sökta bygglovet för att ta byggnaden i anspråk som behandlingshem för drogfri verksamhet samt om eventuell avvikelse från detaljplanen är att anse som en sådan liten avvikelse som kan godtas med stöd av 9 kap. 31 b § PBL.