Mål: M 4107-14

MÖD 2014:34

Vägledande avgörande

I ett mål om tillstånd till vindkraftverksamhet har Mark- och miljööverdomstolen funnit att det ur bullersynpunkt inte är miljömässigt motiverat med ett preciserat krav på visst avstånd utan att det är tillräckligt att placeringen av vindkraftverken regleras genom ett villkor om maximalt tillåtet buller vid bostäder.