Mål: F 2485-14

Avgörande

Fråga om gemensamhetsanläggning för väg som användes av två grupper av fastigheter som redan deltog i var sin gemensamhetsanläggning. Lantmäterimyndigheten hade efter omprövning av de registrerade gemensamhetsanläggningarna beslutat att vägen skulle ingå i den ena av dem och att de andra fastigheterna skulle delta i båda gemensamhetsanläggningarna. Förrättningen överklagades av de senare som yrkade ändring på sä sätt att de inte skulle behöva delta i den andra gemensamhetsanläggningen. I MÖD uppstod fråga om det fanns förutsättningar för omprövning. MÖD undanröjde förrättningen i överklagad del och återförvisade denna del för fortsatt prövning av frågan om vägens förvaltning.