Mål: M 2184-14

MÖD 2014:32

Vägledande avgörande

I tillsynsärende har fråga uppkommit om förhållandet mellan 12 kap. och 26 kap. miljöbalken. Verksamhetsutövaren har underlåtit att anmäla verksamheten för samråd och länsstyrelsen har förbjudit verksamheten med stöd av 26 kap. 9 §. Mark- och miljööverdomstolen har fastställt föreläggandet.