Mål: F 3830-14

MÖD 2014:31

Vägledande avgörande

I ledningsrättsmål har sakägare som är ledningshavarens motpart rätt till ersättning för rättegångskostnader i mark- och miljödomstolen oberoende av utgången i målet och oberoende av om denne har avstått mark eller särskild rättighet (29 § ledningsrättslagen och 16 kap. 14 § fastighetsbildningslagen).