Mål: M 1068-14

MÖD 2014:33

Vägledande avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att en kommunal tillsynsmyndighet, inom ramen för den integrerade prövning som ska göras vid bedömningen av en anmälan av en s.k. C-verksamhet, varit oförhindrad att meddela ett förbud mot uppodling av annan mark än jordbruksmark. Mark- och miljödomstolens dom har undanröjts och målet återförvisats dit för fortsatt handläggning.