Mål: F 7234-13

Avgörande

I mål om ersättning vid fastighetsreglering har fastighetsägarna tillerkänts ytterligare ersättning utöver vad lantmäterimyndigheten bestämt.