Mål: M 1319-14

MÖD 2014:29

Vägledande avgörande

Länsstyrelsens tillsynsbeslut innebar ett åläggande att utan föregående tillståndsprövning följa vissa bestämmelser om vattenhushållningen vid en dammanläggning. Enligt Mark- och miljööverdomstolen bör en sådan reglering inte ske utan samband med en tillståndsprövning, där motstående intressen kan belysas och där det kan göras en allsidig bedömning av vilka regleringsnivåer som är lämpliga. Mark- och miljööverdomstolen ändrade därför mark- och miljödomstolens dom och upphävde länsstyrelsens föreläggande.