Mål: F 6775-14

Avgörande

Med ändring av underinstansernas avgöranden har Mark- och miljööverdomstolen bestämt att del av samfälld mark som tillförts viss fastighet i stället ska tillföras grannfastigheten, vilket båda fastighetsägarna har varit överens om.