Mål: M 8721-13

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att eftersom länsstyrelsen i beslut om återförvisning till kommunal nämnd har gjort uttalanden i sakfrågan så har beslutet varit överklagbart. Nämnden har emellertid inte haft rätt att överklaga beslutet då nämnden dels inte funnit tillsynsåtgärder påkallade, dels att återförvisningsbeslutet inte gått nämnden emot. Därtill har domstolen funnit att det inte varit möjligt att med stöd av utredningen i målet ta ställning till huruvida den anmälda störningen kan anses vara en olägenhet i miljöbalkens mening.