Mål: P 8833-13

Avgörande

I mål om antagande av detaljplan har Mark- och miljööverdomstolen bedömt att planen inte uppfyller de krav på tydlighet som följer av plan- och bygglagen.