Mål: P 3560-14

Avgörande

Ett beslut om avgift för en bygglovsansökan har bedömts avse ett bolag som sökande i bygglovsärendet. Klaganden har därför i egenskap av ställföreträdare för bolaget varit berättigad att överklaga avgiftsbeslutet. Mark- och miljödomstolens beslut att avvisa överklagandet har därför undanröjts och målet återförvisats dit för prövning i sak.