Mål: M 1748-14

Avgörande

Fråga om delegation enligt 6 kap. 33 och 34 §§ kommunallagen. MÖD har funnit att vitesförelägganden och ansökan om utdömande av vite är åtgärder av olika slag som således måste prövas var för sig av en miljönämnd. I den aktuella delegationsordningen för den kommunala nämnden saknas delegation för ärenden som gäller ansökan om utdömande av vite. Då något annat beslut rörande delegation inte har gjorts gällande har miljöchefen inte haft behörighet att ansöka om utdömande av vite.