Mål: P 8179-13

Avgörande

I mål om antagande av detaljplan hade fastighetsägare inom planområdet, efter det att planen antogs, förelagts av länsstyrelsen att utföra åtgärder som syftade till att återställa markens hydrologi. Utifrån de nya förutsättningarna saknades det enligt Mark- och miljööverdomstolen tillräckligt underlag för att göra en bedömning av om området var lämpligt för bebyggelse.