Mål: P 11590-13

Avgörande

Frågan i målet gällde ansökan om bygglov för restaurangbyggnad på strandpromenaden i Helsingborg. Mark- och miljööverdomstolen bedömde att förutsättningar för att ge permanent bygglov inte fanns då den sökta åtgärden stred mot detaljplanen, inte utgjorde en mindre avvikelse och inte var förenlig med planens syfte. Trots att verksamheten skulle bedrivas endast under sommarmånaderna fann domstolen att det inte heller fanns förutsättningar att bevilja tidsbegränsat bygglov eftersom den sökta åtgärden inte var av tillfällig karaktär.