Mål: P 10625-13

MÖD 2014:7

Vägledande avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har, till skillnad från mark- och miljödomstolen, bedömt att förutsättningar för att bevilja tidsbegränsat bygglov för parkeringsplatser förelegat.