Mål: M 10279-13

MÖD 2014:23

Vägledande avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har i likhet med Va-nämnden funnit att de av kommunen utpekade förbindelsepunkterna inte uppfyller de krav som kan ställas enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster.