Mål: M 8005-13

Avgörande

Ett kommanditbolag har i egenskap av fastighetsägare ålagts att betala anläggningsavgift. Huvudfrågan i målet - om komplementären i bolaget är solidariskt betalningsansvarig - har besvarats nekande med hänvisning till vattentjänstlagens bestämmelser. Va- nämndens beslut har inte ändrats.