Mål: P 11498-13

Avgörande

I mål om antagande av detaljplan har Mark- och miljööverdomstolen funnit skäl att undanta en del av planområdet eftersom det är klarlagt att strandskyddet inte kommer att upphävas inom det området. Den omständigheten att frågan om upphävande av strandskydd i andra delar fortfarande är föremål för prövning har inte ansetts utgöra hinder för att fastställa antagandebeslutet i övrigt.