Mål: P 11053-13

MÖD 2014:18

Vägledande avgörande

Mark- och miljödomstolen har avslagit en ansökan om utdömande av vite med hänvisning till att ansökan getts in innan tidpunkten passerats för när rättelse senast skulle ha skett. Nämnden har därefter gett in en ny ansökan som domstolen avvisat med hänvisning till sitt tidgare avgörande. Med hänsyn till att domstolens första avgörande inte innebar att ansökan prövats i sak anser Mark- och miljööverdomstolen att avgörandet inte utgör hinder mot att pröva nämndens ny ansökan om utdömande av vitet. Målet återförvisas.