Mål: M 11232-13

Avgörande

Särskilda skäl för strandskyddsdispens har saknats för komplementbyggnad,uppförd på mindre ö, eftersom området inte är ianspråktaget på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.