Mål: P 8832-13

Avgörande

Byggnadsnämnd har meddelat en byggherre två handlingsalternativ, båda med innebörd att en kontrollansvarig skulle bytas ut. Byggherren har till följd av detta sagt upp avtalet med den kontrollansvarige. Mark- och miljööverdomstolen har, till skillnad från underinstanserna, funnit att byggnadsnämndens handläggning inte innefattat ett beslut om entledigande av den kontrollansvarige.